Υποχρεώσεις και περιορισμοί των δικαιωμάτων των συνιδιοκτητών

Σύνδεση στο online σύστημα Σύνδεση στο online σύστημα
Toggle Bar

Κάθε συνιδιοκτήτης έχει, για ό, τι αφορά το διαμέρισμα ή το κατάστημα του, απόλυτο το δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης ή μεταπώλησης, φθάνει έτσι να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η στερεότητα του κτιρίου.

Οι συνιδιοκτήτες δικαιούνται να τροποποιούν την εσωτερική διάταξη της οριζόντιας ιδιοκτησίας τους, απαγορεύεται όμως να θίγουν τα φέροντα στοιχεία της οικοδομής στα οποία εδράζεται η ασφάλεια της και η στερεότητα της.

Οι τροποποιήσεις στην εσωτερική διαρρύθμιση του διαμερίσματος ή καταστήματος δεν μπορούν να συνεπάγονται το άνοιγμα θυρών ή ανοιγμάτων στα πλατύσκαλα ή στην κεντρική είσοδο ή το άνοιγμα νέων παραθύρων ή οπών στους εξωτερικούς τοίχους, ως επίσης μετατροπές της πρόσοψης της οικοδομής.

Ιδιοκτήτης περισσότερων διαμερισμάτων του ίδιου ορόφου έχει το δικαίωμα να ενώνει μεταξύ τους τις συνεχόμενες αυτές κατοικίες φθάνει να μην εκτίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια της οικοδομής. Η συμμετοχή στα εξ αδιαιρέτου ποσοστά οικοπέδου μετά την ένωση δύο ή περισσοτέρων συνεχόμενων κατοικιών θα ισούται με το άθροισμα των ποσοστών οικοπέδου των συνενωθείσων ιδιοκτησιών, το ίδιο δε ισχύει και στις υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις της νέας κατοικίας που θα είναι ίσες με το άθροισμα των επιβαρύνσεων των ενωθείσων.

Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες της πολυκατοικίας προορίζονται για κατοικίες ή για άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, απαγορεύεται δε η εγκατάσταση βιοτεχνικού εργαστηρίου ή η χρησιμοποίηση τους για την έκθεση ή πώληση ή εναποθήκευση εμπορευμάτων. Αποκλείεται η χρησιμοποίηση τους για εκλογικό κέντρο, χαρτοπαικτική λέσχη, οίκο ανοχής, οικοτροφείο, φροντιστήριο, διδακτήριο, κλινική, εργαστήριο και γενικά η διάθεση τους για χρήση με την οποία τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια της οικοδομής ή προκαλείται ανησυχία στους ενοίκους.

Απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση πινακίδων και φωτεινών διαφημίσεων στη πρόσοψη της πολυκατοικίας, ενώ επιτρέπεται η ανάρτηση στα γραφεία μικρών ατομικών πινακίδων σε ειδικό χώρο της εισόδου και στην εξώθυρα κάθε διαμερίσματος.

Απαγορεύεται η διατήρηση άλλου κατοικίδιου ζώου στα διαμερίσματα (κατοικίες) και στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους και στη ταράτσα, πλην μιας γάτας ή ενός σκύλου μέσα στο διαμέρισμα. Απαγορεύεται η εναπόθεση στους κοινόχρηστους χώρους ειδών που αναδίδουν δυσοσμία ή προκαλούν θόρυβο σε βάρος των λοιπών ενοίκων της πολυκατοικίας.

Απαγορεύεται αλλαγή τύπου χρωματισμού της πρόσοψης, των φωταγωγών, των εξωτερικών τοίχων, των εξωστών, των παραθύρων και των θυρών εισόδου διαμερισμάτων. Απαγορεύεται επίσης από τους συνιδιοκτήτες τίναγμα και εν γένει καθάρισμα των ταπήτων στο πλατύσκαλο, στην κλίμακα ή στους διαδρόμους.

Κάθε ζημιά σε μέρος των κοινοχρήστων χώρων ή στην εξωτερική όψη της οικοδομής συνεπάγεται άμεση υποχρέωση του υπαίτιου σε επανόρθωση.

Σε κάθε περίπτωση που στο παρόντα κανονισμό αναφέρεται υποχρέωση ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη επεκτείνεται και στον ένοικο γενικά κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας, αν και την τελική ευθύνη για παράβαση υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόντα κανονισμό υπέχει ο κύριος του διαμερίσματος.

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα από το παρόντα κανονισμό για κάθε διαμέρισμα παρακολουθούν τον ιδιοκτήτη του και εξακολουθούν να υπάρχουν, έστω και αν αυτός δεν κατοικεί ή χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία του. Συνεπώς το κλείσιμο της κατοικίας ανεξάρτητα από το χρόνο διαρκείας του δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τη καταβολή του ποσοστού που τον βαρύνει στις κάθε φύσεως δαπάνες, όπως καθορίζονται στο παρόν, με εξαίρεση τη δαπάνη προμήθειας πετρελαίου για την κεντρική θέρμανση, για την οποία θα καταβάλλει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αναλογίας του, εφ' όσον αποδεδειγμένα κανείς δεν θα κατοικεί στο διαμέρισμα του.

Ο παρών κανονισμός που θα μεταγραφεί νομίμως δεσμεύει τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους κάθε ιδιοκτήτη ανεξάρτητα από την αποδοχή ή τη προσχώρηση του σ' αυτόν.

Σε περίπτωση εκμίσθωσης οριζόντιας ιδιοκτησίας πρέπει να αναγραφεί στο μισθωτήριο της υποχρεωτικά ο όρος ότι ο μισθωτής έλαβε πλήρη γνώση του παρόντος κανονισμού και αναλαμβάνει την υποχρεώσει να σεβασθεί και τηρήσει τους όρους του.

Μέχρι το χρόνο έναρξης της κανονικής λειτουργίας της πολυκατοικίας και της εκλογής διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση, αρμοδιότητες διαχειριστή θα ασκεί ο κατασκευαστής της πολυκατοικίας.

Κάθε ιδιοκτήτης χωριστής οριζόντιας ιδιοκτησίας εφ' όσον δεν κατοικεί στην πολυκατοικία πρέπει να έχει καταθέσει στον διαχειριστή δήλωση σχετικά με την κατοικία του. Σε περίπτωση παράλειψης καθώς και σε περίπτωση κατά την οποία δεν κατοικεί στην περιφέρεια της Πρωτεύουσας ή δεν ανευρίσκεται στην δηλωθείσα κατοικία του, εν ελλείψει άλλου αντικλήτου, θεωρείται αντίκλητος αυτού, νόμιμα διορισμένος με το παρόν, ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών, για όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την ιδιότητα του ως ιδιοκτήτη, δικαιώματα και γενικά σχέσεις προς τον διαχειριστή και τους λοιπούς ιδιοκτήτες.

Η παρούσα πράξη εφ' ενός μεν ως Κανονισμός θα σημειωθεί νόμιμα στα οικεία Βιβλία των Μεταγραφών του Δήμου Αθηνών και έναντι της μεταγραφής των τίτλων κτήσεως αφετέρου δε θα μεταγραφεί στα ρηθέντα Βιβλία και ως πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Σχετικά με εμάς

Η εταιρία ΟΡΓΑΝΩΣΗ με έδρα την Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής διαχείρισης πολυκατοικιών τα τελευταία 30 χρόνια καλύποτντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και δραστηριοτήτων που βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία και διαβίωση των ενοίκων.

ΕΣΠΑ

GR e bannerespaEΤΠΑ120X60

Search