Τα πάντα για την Γενική Συνέλευση

Σύνδεση στο online σύστημα Σύνδεση στο online σύστημα
Toggle Bar

Γενική Συνέλευση:

Η Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών είναι το ανώτατο όργανο της διοίκησης της πολυκατοικίας. Αποφασίζει για κάθε υπόθεση γενικά και δεσμεύει με τις αποφάσεις της όλους τους ιδιοκτήτες, ακόμη και τους απόντες ή τους διαφωνούντες. Στη συνέλευση οι ψήφοι κανονίζονται κατά τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του κάθε συνιδιοκτήτη επί του οικοπέδου. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν μόνον ιδιοκτήτες.

 

Τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις:

1. Η Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών, προσκαλούμενη από τον διαχειριστή συνέρχεται τακτικά μεν κατά μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους, έκτακτα δε όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο διαχειριστής ή ζητήσουν την σύγκληση αυτής ιδιοκτήτες κατά το σχετικό άρθρο 12 του παρόντος.

2. Οι προσκλήσεις σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρουν το τόπο, χρόνο, ώρα και θέματα της ημερήσιας διάταξης και να αποστέλλονται στους ιδιοκτήτες ταχυδρομικώς αν δεν κατοικούν στη πολυκατοικία, ενώ μια πρόσκληση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της εισόδου του ακινήτου. Οι προσκλήσεις πρέπει να αποστέλλονται προ τριών (3) τουλάχιστον ημερών, από την οριζόμενη ημέρα σύγκλησης της Γεν. Συνέλευσης.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο διαχειριστής που την έχει συγκαλέσει ο οποίος κρατά και τα πρακτικά της.

 

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει μόνο για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή ιδιοκτήτες εκπροσωπούντες επτακόσιες πενήντα τουλάχιστον ψήφους. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε οχτώ μέρες από την ημέρα της προηγούμενης και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν ιδιοκτήτες εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ¼ του συνόλου των ψήφων. Εάν δεν επιτευχθεί και κατά δεύτερη συνέλευση απαρτία αυτή, τότε συγκαλείται για τρίτη φορά μέσα σε άλλες οκτώ ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία, όσοι και αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν οροφοκτήτες, που αποφασίζουν όμως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Σχετικά με εμάς

Η εταιρία ΟΡΓΑΝΩΣΗ με έδρα την Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής διαχείρισης πολυκατοικιών τα τελευταία 30 χρόνια καλύποτντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και δραστηριοτήτων που βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία και διαβίωση των ενοίκων.

ΕΣΠΑ

GR e bannerespaEΤΠΑ120X60

Search